wtorek, 4 sierpnia 2020 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa / Strona dla Akcjonariuszy

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Statut Spółki i Regulamin Organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Wniosek o udostępnienie informacji

Archiwum

ARCHIWUM - Harmonogram procesu sprzedaży akcji Port Gdański Eksploatacja S.A.:


29.06.2015


Zarząd ZMPG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych negocjacji prowadzonych aktualnie w sprawie zbycia akcji Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Wobec powyższego, ze skutkiem natychmiastowym została zakończona obecnie trwająca procedura zbywania akcji PGE S.A., uruchomiona publicznym zaproszeniem z dnia 31 marca 2014 roku. Jednocześnie Zarząd ZMPG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął również uchwałę o wszczęciu kolejnego postępowania w celu zbycia akcji Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku.
20.02.2015


Dnia 20 lutego 2015 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych stanowiących 100% akcji Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. W głosowaniu jawnym uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, w związku z czym nie została podjęta.

18.12.2014


W związku z publikacją tekstu "Cargo i Węglokoks nie chcą odejść bez słowa; Cargo i Węglokoks walczą o port" w gazecie "Puls biznesu" z dnia 18 grudnia 2014 r. ZMPG S.A. informuje, że tekst ten zawiera informacje niezgodne z faktami oraz prezentację stanowiska wyłącznie jednej strony. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej ZMPG S.A., proces sprzedaży nie został zakończony, a zawartość złożonych ofert objęta jest klauzulą poufności i jednocześnie stanowi tajemnice handlowe, których ZMPG S.A. zamierza dochować, zgodnie ze standardami i etyką biznesu.Wobec powyższego ZMPG S.A. stwierdza, że publikacja tego tekstu stanowi wykorzystanie sytuacji, w której ZMPG S.A. nie ma możliwości zajęcia merytorycznego stanowiska. Aby wykazać błędy i bezzasadność twierdzeń zawartych w opublikowanym tekście konieczne byłoby upublicznienie zawartości ofert przedstawionych w procesie sprzedaży akcji Port Gdański Eksploatacja S.A. przez firmy Mariner Capital Ltd. i Konsorcjum: Węglokoks S.A. i PKP Cargo S.A., co stanowiłoby złamanie tajemnic handlowych zarówno ZMPG S.A. jak i oferentów.

19.11.2014


Zarząd spółki ZMPG S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 r. zakończył negocjacje i osiągnął porozumienie z oferentem Mariner Capital Limited z siedzibą St. Julian's, Malta. Strony przystąpiły do realizacji kolejnych procedur przewidzianych w procesie sprzedaży.
20.10.2014


Zarząd spółki ZMPG S.A. informuje, iż w dniu 20 października 2014 r. podjął uchwałę o dopuszczeniu do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. podmioty:

1. Konsorcjum firm Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Mariner Capital Limited z siedzibą St. Julian's, Malta


Po ocenie ofert zgodnie z przyjętą procedurą, okres wyłączności w procesie negocjacji został przyznany oferentowi Mariner Capital Limited z siedzibą St. Julian's, Malta do dnia 17 listopada 2014 r., włącznie.
30.09.2014


Zarząd spółki ZMPG S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2014 r. wiążące oferty w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku złożyły następujące podmioty:

1. Konsorcjum firm Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Mariner Capital Limited z siedzibą St. Julian's, Malta


Pozostałe podmioty, które złożyły odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. nie złożyły ofert wiążących w wyznaczonym terminie.30.07.2014


ZMPG S.A. informuje, iż w dniu 29 lipca zakończył się proces badania spółki Port Gdański Eksploatacja S.A.
Ostateczny termin składania ofert przez Potencjalnych Inwestorów, którzy brali udział w badaniu upływa w dniu 30 września 2014 r.

11.06.2014


ZMPG S.A. uprzejmie informuje, iż proces badania spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. rozpocznie się dnia 23 czerwca 2014 r. o godzinie 9:00 i będzie trwał do 11 lipca 2014 r. do godziny 18:00.


26.05.2014


Zarząd Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk informuje o dopuszczeniu do dalszego etapu procedury zbywania akcji Spółki Port Gdański Eksploatacja, wszystkich podmiotów, które złożyły odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji (Oferta Wstępna), tj.: 1. Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 2. MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.

 3. Konsorcjum firm Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie

 4. Mariner Capital Limited z siedzibą St. Julian's, Malta

 5. Erontrans Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim


O terminie udostępniania dokumentów w celu umożliwienia badania stanu Spółki PGE S.A., Potencjalni Inwestorzy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.23.05.2014


ZMPG S.A. informuje, iż została zakończona procedura przymusowego wykupu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. W wyniku zakończenia wykupu, 100% akcji spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. posiada Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.12.05.2014


Zgodnie z wyznaczonym w ogłoszeniu terminem, odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Port Gdański Eksploatacja SA z siedzibą w Gdańsku złożyły następujące firmy:

Rhenus Port Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Konsorcjum firm Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie

Mariner Capital Limited z siedzibą St. Julian's, Malta oraz

Erontrans Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.
31.03.2014


ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU


 


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji

Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku


Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej jako "Zbywający" lub "ZMPG S.A.") w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 3 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 685), zmienionego na mocy art. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1766), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 291.168 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, stanowiących 99,91% kapitału zakładowego (pozostałe w trakcie wykupu przymusowego) spółki działającej pod firmą Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Roberta de Plelo nr 6, 80-548 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365475 (dalej jako "Spółka" lub "PGE S.A.").


Na oferowane akcje składają się: 1. 288.889 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii "A" uprzywilejowanych w następujący sposób:
  1. co do głosu - na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

  2. co do dywidendy - przyznają uprawnionemu dywidendę wyższą o 50% od dywidendy przypadającej na akcje nieuprzywilejowane.


 2. 2.279 (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii "B" nieuprzywilejowanych.


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z realizacją usług przeładunkowo-składowych oraz usług towarzyszących dla różnych grup towarów drobnicowych i masowych. Działalność prowadzona jest na dzierżawionych od ZMPG S.A. terenach Portu Wewnętrznego w Gdańsku.


Podmiotom zainteresowanym nabyciem akcji Spółki, zwanych dalej "Potencjalnymi Inwestorami" zostanie odpłatnie udostępnione "Memorandum informacyjne o Spółce", zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, a wraz z nim "Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania akcji Spółki", zawierająca informację o procedurze zbywania akcji Spółki i strukturze odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie do negocjacji.


Celem nabycia wyżej wskazanych dokumentów, Potencjalni Inwestorzy powinni zgłosić się do ZMPG S.A. w Gdańsku, ul. Zamknięta 18, pok. 8A, w terminie od następnego dnia roboczego po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1300, po uprzednim przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego, właściwego dla danego podmiotu, potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą - kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa. Potencjalni Inwestorzy będą mogli nabyć "Memorandum Informacyjne o Spółce" oraz otrzymać "Szczegółową informację w zakresie procedury zbywania akcji Spółki" po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu "Zobowiązanie do zachowania poufności".


Cena za udostępnienie "Memorandum Informacyjnego Spółce" wynosi 2.000,00 słownie:(dwa tysiące 00/100) złotych i jest płatna na rachunek bankowy Spółki o numerze:

03 1060 0076 0000 3210 0021 8964

(potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać przy odbiorze "Memorandum Informacyjnego o Spółce").

Osobami odpowiedzialnymi za wydawanie "Memorandum Informacyjnego o Spółce" oraz "Szczegółowej informacji w zakresie procedury zbywania akcji Spółki" są Jolanta Jarmakowska nr tel. 48 58 737 95 71, e-mail jolanta.jarmakowska@portgdansk.pl i Lesław Cebulak nr tel. 48 58 737 95 48, e-mail leslaw.cebulak@portgdansk.pl.


Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zostać sporządzona w języku polskim. W przypadku sporządzenia odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w języku obcym, odpowiedź powinna obejmować tłumaczenie przysięgłe przez osobę wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna być przekazana w zapieczętowanej kopercie w dwóch egzemplarzach osobiście lub przez kuriera w nieprzekraczalnym terminie:


do dnia 12 maja 2014 r. do godziny  1300

na poniższy adres:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk, pok. 8A.

osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Jolanta Jarmakowska i Lesław Cebulak


Na kopercie należy umieścić opis:

"Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku - Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.


O dochowaniu terminu w dniu 12 maja 2014 r. przesądzać będzie poświadczenie wpływu odpowiedzi przez jedną z osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń.

Odpowiedzi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania zwrócone Potencjalnym Inwestorom, którzy je złożyli.


Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone tylko przez tych Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument "Zobowiązanie do zachowania poufności" oraz odebrali "Memorandum Informacyjne o Spółce".


Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Zbywającego w formie pisemnej do dnia 26 maja 2014 roku o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.


Potencjalni Inwestorzy winni przyjąć do wiadomości, że Zbywający zastrzega sobie prawo do następujących działań: 1. przedłużenia, przed upływem terminu na składanie odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, terminu w którym Potencjalni Inwestorzy będą mogli zapoznać się z "Memorandum Informacyjnym o Spółce" oraz terminu składania odpowiedzi,

 2. żądania dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, a także zwrócenia się z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów,

 3. swobodnego wyboru Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmuje negocjacje,

 4. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,

 5. przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji,

 6. zmiany procedury zbywania akcji Spółki.


Zbywający nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji Spółki, w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.


 


Teaser inwestycyjny Port Gdański Eksploatacja S.A. [dokument PDF, 2,4 MB, Adobe Reader]


Odpowiedzialny za treść: Jolanta Jarmakowska
Data wytworzenia: 29.01.2018 r.
Opublikował w BIP: Grzegorz Mierkiewicz
Data opublikowania: 30.01.2018 r. 14:53
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry