środa, 17 stycznia 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Prezes Zarządu REZERWA Sp. z o.o.

Archiwum

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

Przedsiębiorstwo Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest spółką prawa handlowego utworzoną w 1999 r. i działającą na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Jedynym udziałowcem spółki jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Działalność Przedsiębiorstwa Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o. obejmuje:
- sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- działalność agencji pracy tymczasowej,
- działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- działalność związaną z udostępnieniem pracowników,
- działalność związaną z utrzymaniem porządku w budynkach,
- działalność związaną z zagospodarowaniem terenów zielonych,
- wykonywanie robót budowlanych w tym wykończeniowych,
- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.

I. Opis stanowisk i wymagań:

 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu, do którego obowiązków należy kierowanie całokształtem działalności Spółki, tworzenie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju oraz kierowanie bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, powinni posiadać:
  - wykształcenie wyższe;
  - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach wysokiego szczebla zarządzania;
  - doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych potwierdzone konkretnymi przykładami;
  - dobrą znajomość języka angielskiego.
 2. Dla kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu dodatkowymi atutami będą:
  - dyplom MBA lub ukończone studia wyższe / studia podyplomowe w zakresie zarządzania;
  - doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z infrastrukturą transportową, potwierdzone konkretnymi przykładami;
  - wiedza w zakresie gospodarki morskiej;
  - znajomość zagadnień komunikacji rynkowej i investor relations;
  - wiedzę w zakresie organizacji i planowania procesów inwestycyjnych,
  - znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji

 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Handlowa 8, 80-554 Gdańsk, w godz. 8.00-14.00, w sekretariacie Zarządu, do godz. 11.00 dnia 20 października 2017 r. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką ku¬rierską na adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o., ul. Handlowa 8, 80-554 Gdańsk, z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Portowych REZERWA Sp. z o.o.
  Zgłoszenia przesyłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki w terminie określonym wyżej. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, e-mailowego i telefonu kontaktowego);
  2. oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
   - ukończenie studiów wyższych,
   - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
   - co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   - dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).
   Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. Najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
  3. oświadczenia o:
   - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   - korzystaniu z pełni praw publicznych,
   - niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych oraz ograniczeniom prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r. poz. 2259)
   - znajomości języka obcego (ze wskazaniem języka i stopnia jego znajomości),
   - zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)";
  4. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są zobowiązani do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informa¬cję o spełnieniu tego obowiązku.
 3. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikację pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w pkt 2, dokona Rada Nadzorcza w dniu 20 października 2017 r.
 5. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą kandydaci zostaną poinformowani do dnia 23 października 2017 r.
 6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:
  - wiedza o zakresie działalności spółki,
  - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  - wiedza w zakresie organizacji i planowania procesów inwestycyjnych,
  - wiedza w zakresie organizacji i planowania procesów inwestycyjnych,
  - znajomość procedur przetargowych i przepisów o zamówieniach publicznych,
  - znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  - znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  - wiedza w zakresie promocji i sprzedaży usług.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 8. Informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, udziela Dział Organizacyjno-Prawny Spółki w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w sekretariacie Zarządu w godz. od 8.00 do 14.00 w zakresie:
  - przedmiotu działalności Spółki,
  - wyników działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, dla którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez Walne Zgromadzenie.
 9. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom przez Sekretarza Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego zakończeniu, poprzez indywidualną korespondencję mailową lub w drodze rozmów telefonicznych.
 10. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną odesłane Kandydatom.
 11. Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

Źródło informacji: Włodzimierz Jaworski, 06.10.2017
Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 06.10.2017
Drukuj www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry