1. AKTYWA TRWAŁE: 554 909 730,06
  1. Wartości niematerialne i prawne: 1 268 604,43
  2. Rzeczowe aktywa trwałe: 532 225 901,98
  3. Należności długoterminowe: 0,00
  4. Inwestycje długoterminowe: 19 395 073,09
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2 020 150,56

 2. AKTYWA OBROTOWE: 268 296 690,33
  1. Zapasy: 206 601,98
  2. Należnosci krótkoterminowe: 26 536 472,26
  3. Inwestycje krótkoterminowe: 238 455 343,49
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 098 272,60

 3. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY: 0,00

 4. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE: 105 556,92
AKTYWA RAZEM: 823 311 977,31
Dane na dzień 31.12.2016 r.