1. AKTYWA TRWAŁE: 566 812 702,81
  1. Wartości niematerialne i prawne: 988 214,19
  2. Rzeczowe aktywa trwałe: 517 789 469,29
  3. Należności długoterminowe: 0,00
  4. Inwestycje długoterminowe: 19 520 419,19
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 28 504 600,14

 2. AKTYWA OBROTOWE: 170 696 373,79
  1. Zapasy: 236 113,04
  2. Należnosci krótkoterminowe: 33 627 006,90
  3. Inwestycje krótkoterminowe: 133 168 055,91
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 3 665 197,94
AKTYWA RAZEM: 737 509 076,60
Dane na dzień 31.12.2015 r.