1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna jest Spółką, której akcjonariuszami są Skarb Państwa i Gmina Gdańsk jako akcjonariusze uprzywilejowani oraz osoby fizyczne.
 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
 3. Spółka prowadzi działalność pod adresem: Gdańsk, ul. Zamknięta 18 (kod pocztowy 80-955).
 4. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000040398.
 5. Spółka działa na podstawie:
  1. Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 44),
  2. Kodeksu Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. Nr 94, poz.1037),
  3. Statutu Spółki Akcyjnej przyjętego dnia 29 grudnia 1997 r. w formie Aktu notarialnego Rep. A 5034/1997 sporządzonego w Kancelarii Notarialnej I. Bąkowskiej w Gdańsku, z późn. zm.
  4. Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259),
  5. innych przepisów prawnych ogólnie obowiązujących.
 6. Spółka ma charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.