Rada Nadzorcza Spółki pod firmą
Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(80-548), ul. Roberta de Plelo 6,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000365475,

działając na podstawie § 22 ust.2 Statutu Spółki pod firmą Port Gdański Eksploatacja S.A. w Gdańsku
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

I. Opis stanowiska i wymagań:

1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu, do którego obowiązków należy kierowanie całokształtem działalności Spółki, czyli we współpracy z Członkami Zarządu tworzenie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju oraz kierowanie bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, powinni spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. inne niż wymienione powyżej w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. dobra znajomość języka angielskiego.

1.1. Dla kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu dodatkowymi atutami będą:

 1. dyplom MBA lub ukończone studia wyższe / studia podyplomowe w zakresie zarządzania;
 2. dobra znajomość dodatkowego języka obcego;
 3. wiedza w zakresie gospodarki morskiej;
 4. znajomość zagadnień komunikacji rynkowej i investor relations;
 5. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Kandydatem na stanowiska Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji

1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk, w godz. 8.00-14.00 w pokoju nr 17, do godz. 14.00 dnia 30 marca 2018r. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Rada Nadzorcza Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., ul. Roberta de Plelo 6, 80-548 Gdańsk, z dopiskiem: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezes PGE S.A."

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV z podaniem adresu do korespondencji, e-mailowego i telefonu kontaktowego);
 2. oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
  - ukończenie studiów wyższych,
  - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
  - co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  - dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia).
  Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. Najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
 3. oświadczenia:
  - o tym, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
  - o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych:
  - o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych:
  - o tym, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej w pkt. I.2;
  - o znajomości języka obcego (ze wskazaniem języka i stopnia jego znajomości),
  - o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych".
 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń.

3. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Otwarcia zgłoszeń i ich weryfikację pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w pkt 2, dokona Rada Nadzorcza w dniu 3 kwietnia br.

5. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną i elektroniczną do dnia 4 kwietnia br.

6. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu będzie:

 1. wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze gospodarki morskiej,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 4. znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 5. oświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, w tym - w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, zwłaszcza finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 6. wiedza w zakresie promocji i sprzedaży usług
 7. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.

8. Informacji o Spółce, wyłącznie na pisemny wniosek kandydata udziela Sekretariat Biura Zarządu w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w pokoju nr 17 w godz. od 8.00 do 14.00 w zakresie:
- przedmiotu działalności Spółki,
- wyników działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, dla którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przez Walne Zgromadzenie.

9. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przekazane kandydatom przez Sekretarza Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego zakończeniu, w drodze indywidualnych pism.

10. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną odesłane Kandydatom.

11. Niestawienie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną, bez względu na przyczynę, traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.