piątek, 18 sierpnia 2017 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Dokumentacja projektowa przebudowy przyłączy i wykonania studni wodomierzowych do obiektów na terenie Portu Północnego w Gdańsku.
16.08.2017 - więcej

Rozbiórka 7 obiektów na terenie Portu Gdańsk.
11.08.2017 - więcej

Ułożenie kabla telefonicznego w relacji Centrala telefoniczna Portu Północnego - Główny węzeł dostępowy Terminal Promowy Westerplatte.
09.08.2017 - więcej

Wymiana wyposażenia rozdzielni SN 15 kV i roboty ogólnobudowlane w stacjach transformatorowych T-51, T-53, T-54 w rejonie Basenu Górniczego oraz budowa linii światłowodowej pomiędzy ww stacjami.
08.08.2017 - więcej

Modernizacja kotłowni Kapitanat Portu Północnego polegająca na wymianie dwóch kotłów z urządzeniami i zakresami towarzyszącymi.
08.08.2017 - więcej

Umowa ramowa na roboty drogowe na terenie Portu.
31.07.2017 - więcej

Przebudowa ciepłociągu o długości ok. 529 m od węzła centralnego ul. Śnieżna do budynków WSZ II (na Nab. Wiślanym)
24.07.2017 - więcej

Opracowanie metryk 30 przejazdów kolejowo-drogowych usytuowanych na terenie bocznicy kolejowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
18.07.2017 - więcej

Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego - badań skanowania magnetycznego dna akwenów portu wewnętrznego o powierzchni ok. 135 ha dla potrzeb realizacji Projektu: Modernizacja toru wodnego Portu Gdańsk.
17.07.2017 - więcej

Wykonanie projektu i robót budowlanych modernizacji oświetlenia terenu WOC w Porcie Gdańsk - ETAP II.
10.07.2017 - więcej

Przebudowa oraz dostosowanie rozdzielnic w stacji 110/15kV GPZ Port Północny w Gdańsku dla wymiany transformatorów z 25 MVA na 40 MVA.
06.07.2017 - więcej

Dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 35 148m2, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. mjr. H. Sucharskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej.
04.07.2017 - więcej

Projekt budowy stacji transformatorowej T-81 wraz z przebudową sieci kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV i oświetleniem terenu.
30.06.2017 - więcej

Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 59.739,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku, w rejonie Nabrzeża Krakowskiego, przy ul. Promowej i ul. Ku Ujściu.
28.06.2017 - więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej.
18.04.2017 - więcej

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku-Śródmieście przy ul. Siennickiej 30, działki nr 24/5, 25/1, 25/2, 26 obręb 91 wraz z prawem własności budynków i budowli.
25.05.2016 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 18.08.2017
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry