czwartek, 19 kwietnia 2018 r. 
 
 
   
     
 


MENU PRZEDMIOTOWE:


Strona główna

Podstawa prawna działania

Struktura własnościowa

Struktura organizacyjna

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Regulamin organizacyjny

Spółki zależne i stowarzyszone

Majątek

Rejestry i archiwa

Taryfa opłat portowych

Przetargi

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Prezes Zarządu PGE SA

Archiwum

Szczegółowe informacje prezentowane są na łamach portalu www.portgdansk.pl:

Dostawa materiałów biurowych wg bieżących potrzeb ZMPG SA.
19.04.2018 - więcej

Wykonanie remontu ul. Kujawskiej w rejonie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk.
22.03.2018 - więcej

Kompleksowa usługa wywiezienia i utylizacji gruzu z terenów ZMPG SA umowa ramowa.
22.03.2018 - więcej

Budowa nowej stacji transformatorowej T-75, przebudowa sieci nN, budowa linii kablowej SN pomiędzy t-75 i T-76.
20.03.2018 - więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej, studni wodomierzowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika bezodpływowego na terenie Nabrzeża Przemysłowego.
19.03.2018 - więcej

Wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic pamiątkowych na potrzeby Projektu nr 2015-PL-TM-0372-M "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
09.03.2018 - więcej

Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Chodackiego w Gdańsku Nr inw. 105-000069-0. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również serwisowanie wykonanych urządzeń i systemów przez 3 letni okres rękojmi.
07.03.2018 - więcej

Remont dwukierunkowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na Nabrzeżu Oliwskim w Porcie Gdańsk.
02.03.2018 - więcej

Modernizacja Falochronu Brzegowego Pola Refulacyjnego nr 1 w PP (odc. PERN), modernizacja Falochronu Brzegowego Północnego Bazy Przeładunku Rudy w PP oraz zabezpieczenie wylotów rurociągów na powyższych falochronach brzegowych.
20.02.2018 - więcej

Remont uszkodzonego umocnienia dna przy Nab. Westerplatte na odcinku pomiędzy 70-84 w Porcie Gdańsk.
19.02.2018 - więcej

Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 80.082,00 m2 zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Pokładowej, posiadającej bezpośredni dostęp do Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej.
19.02.2018 - więcej

Wykonanie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska- Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)
29.12.2017 - więcej

Wykonanie wielobranżowej Koncepcji Zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku
29.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście w Porcie Gdańsk
13.12.2017 - więcej

Dostawa i montaż 2 szt. transformatorów 110/15kV o mocy 40MVA w stacji GPZ Port Północny w Gdańsku.
08.12.2017 - więcej

Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk
06.12.2017 - więcej

Wykonanie robót budowlanych dla Projektu: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku."
06.12.2017 - więcej

Modernizacja wewnętrznego toru wodnego w Porcie Gdańsk.
07.11.2017 - więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym oraz funkcji Inżyniera według warunków FIDIC dla Projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".
03.11.2017 - więcej

Ogłoszenie o dialogu technicznym w celu pozyskania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania opracowania koncepcji i Studium Wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dla rzeki Bug na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś oraz drogi wodnej E 70 na odcinku - Wisła do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).
06.10.2017 - więcej


Wprowadził: Grzegorz Mierkiewicz, 19.04.2018
  www.portgdansk.pl
www.bip.gov.pl
Do góry